P&C TAX

  • P&C TAX

호주 워킹홀리데이 세법(세율) 다시 변경될 수 있습니다.

PNCTAX
2019.10.31 07:32 2,462 0

본문

1631e12c02c4a54981618ddc1a02a4e9_1572474587_2326.png
안녕하세요 피앤씨텍스입니다.


어제 브리즈번 법원에서 호주 워킹홀리데이 바뀐 세법이 위헌이라는 결정을 내렸는데요. 이로 인해서 호주 워홀러 세법 또는 세율이 변경될 가능성이 높아지게 되었습니다. 자세한 내용은 하단 저희 블로그 글을 참고해주세요! 감사합니다.


호주 워홀비자 세법변경 관련 피앤씨텍스 블로그★

https://blog.naver.com/pnctax/221693701384 


피앤씨택스 무료상담 카톡아이디 pnctax

호주 오피스 07 3142 5244
호주모바일 0434 559 061
한국에서 070 4806 6621
홈페이지 www.pnctax.net
주소 Suite 2F Level 2, 144 Adelaide St Brisbane QLD 4000
블로그 https://blog.naver.com/pnctax
페북 https://www.facebook.com/pnctax/
선브리즈번 http://sunbrisbane.com/libr/libr.php?id=PC_Tax  


댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
  • P&C TAX
제목
PNCTAX 2020.03.26 931
PNCTAX 2020.01.16 1,520
PNCTAX 2019.12.20 583
PNCTAX 2019.10.31 2,463
PNCTAX 2019.10.04 990
PNCTAX 2019.07.30 2,207
PNCTAX 2019.07.23 2,665
PNCTAX 2019.07.23 2,814
PNCTAX 2019.07.04 3,083
PNCTAX 2019.07.03 2,225
PNCTAX 2019.06.30 1,951
PNCTAX 2019.06.30 1,746
PNCTAX 2019.06.30 1,226
PNCTAX 2019.06.07 1,635
PNCTAX 2019.05.24 1,341
PNCTAX 2019.05.24 3,960
PNCTAX 2019.05.16 1,348
PNCTAX 2019.05.16 1,671
PNCTAX 2019.05.16 968
PNCTAX 2019.05.16 1,137
PNCTAX 2019.05.16 833
PNCTAX 2019.05.16 1,110
PNCTAX 2019.05.16 744
PNCTAX 2019.05.16 972
PNCTAX 2019.05.16 1,225
PNCTAX 2019.05.16 851
PNCTAX 2019.05.16 945
PNCTAX 2019.05.16 730
PNCTAX 2019.05.16 1,008
PNCTAX 2019.05.16 846
PNCTAX 2019.05.16 1,674
PNCTAX 2019.05.16 797
PNCTAX 2019.05.16 1,348
PNCTAX 2019.05.16 862
PNCTAX 2019.05.16 1,404
PNCTAX 2019.05.16 758
PNCTAX 2019.05.16 725
PNCTAX 2019.05.16 687
PNCTAX 2019.05.16 777
PNCTAX 2019.05.16 747
PNCTAX 2019.05.16 905
PNCTAX 2019.05.16 849
PNCTAX 2019.05.16 858
PNCTAX 2019.05.16 961
PNCTAX 2019.05.16 1,058
PNCTAX 2019.05.16 1,043
PNCTAX 2019.05.16 1,324
PNCTAX 2019.05.16 1,151
PNCTAX 2019.05.16 819
PNCTAX 2019.05.16 667
PNCTAX 2019.05.16 695
PNCTAX 2019.05.16 543
PNCTAX 2019.05.16 738
PNCTAX 2019.05.16 945
PNCTAX 2019.05.16 721
PNCTAX 2019.05.24 2,904
PNCTAX 2019.06.30 1,364
PNCTAX 2019.07.11 2,004