P&C TAX

  • P&C TAX

호주세금환급 :: 학비 소득공제로 텍스환급 많이 받기

PNCTAX
2019.06.30 12:22 2,445 0

본문

안녕하세요 피앤씨텍스입니다.


호주에서 세금환급 신청을 하실때 일과 관련하여 교육을 받으셨다면 그 교육비용 또한 소득공제가 가능하다는 사실을 알고계셨나요?


하지만 교육비용에 따른 소득공제를 신청하실때 신청조건이 있으십니다:)


오늘은 세금환급 신청시에 학비/교육비에 관한 소득공제를 신청하실 수 있으신지에 관한 내용을 포스팅 해보았습니다.


자세한 내용은 아래의 블로그 링크를 통해서 확인해주세요!


▶▶▶클릭!! 호주세금환급 :: 학비 소득공제로 텍스환급 많이 받기!◀◀ 


피앤씨택스 무료상담 카톡아이디 pnctax

호주 오피스 07 3142 5244
호주모바일 0434 559 061
한국에서 070 4806 6621
홈페이지 www.pnctax.net
주소 Suite 2F Level 2, 144 Adelaide St Brisbane QLD 4000
블로그 https://blog.naver.com/pnctax
페북 https://www.facebook.com/pnctax/
선브리즈번 http://sunbrisbane.com/libr/libr.php?id=PC_Tax 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
  • P&C TAX
제목
PNCTAX 2020.07.28 221
PNCTAX 2020.07.25 182
PNCTAX 2020.07.14 302
PNCTAX 2020.07.03 774
PNCTAX 2020.07.03 497
PNCTAX 2020.06.25 535
PNCTAX 2020.06.24 484
PNCTAX 2020.06.22 458
PNCTAX 2020.06.10 820
PNCTAX 2020.04.29 1,387
PNCTAX 2020.04.19 2,113
PNCTAX 2020.04.18 990
PNCTAX 2020.04.09 586
PNCTAX 2020.03.26 2,681
PNCTAX 2020.01.16 4,013
PNCTAX 2019.12.20 989
PNCTAX 2019.10.31 3,060
PNCTAX 2019.10.04 1,413
PNCTAX 2019.07.30 2,734
PNCTAX 2019.07.23 3,306
PNCTAX 2019.07.23 3,632
PNCTAX 2019.07.04 3,688
PNCTAX 2019.07.03 2,735
PNCTAX 2019.06.30 2,446
PNCTAX 2019.06.30 2,273
PNCTAX 2019.06.30 1,687
PNCTAX 2019.06.07 2,083
PNCTAX 2019.05.24 1,686
PNCTAX 2019.05.24 4,558
PNCTAX 2019.05.16 1,859
PNCTAX 2019.05.16 2,255
PNCTAX 2019.05.16 1,324
PNCTAX 2019.05.16 1,555
PNCTAX 2019.05.16 1,196
PNCTAX 2019.05.16 1,488
PNCTAX 2019.05.16 1,073
PNCTAX 2019.05.16 1,381
PNCTAX 2019.05.16 1,633
PNCTAX 2019.05.16 1,209
PNCTAX 2019.05.16 1,360
PNCTAX 2019.05.16 1,077
PNCTAX 2019.05.16 1,382
PNCTAX 2019.05.16 1,178
PNCTAX 2019.05.16 2,089
PNCTAX 2019.05.16 1,126
PNCTAX 2019.05.16 1,821
PNCTAX 2019.05.16 1,217
PNCTAX 2019.05.16 1,835
PNCTAX 2019.05.16 1,101
PNCTAX 2019.05.16 1,061
PNCTAX 2019.05.16 1,119
PNCTAX 2019.05.16 1,100
PNCTAX 2019.05.16 1,089
PNCTAX 2019.05.16 1,350
PNCTAX 2019.05.16 1,231
PNCTAX 2019.05.16 1,247
PNCTAX 2019.05.16 1,358
PNCTAX 2019.05.16 1,562
PNCTAX 2019.05.16 1,507
PNCTAX 2019.05.16 1,776
PNCTAX 2019.05.16 1,533
PNCTAX 2019.05.16 1,134
PNCTAX 2019.05.16 1,012
PNCTAX 2019.05.16 1,012
PNCTAX 2019.05.16 861
PNCTAX 2019.05.16 1,112
PNCTAX 2019.05.16 1,327
PNCTAX 2019.05.16 1,042
PNCTAX 2019.05.24 3,717
PNCTAX 2019.06.30 1,758
PNCTAX 2019.07.11 2,455