Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese
SunBrisbane LOGO Job Search
Ad : james.sunnetwork@gmail.com

Job Search

[Cairns] Picking Season is Here...we need Strawberry Pickers in Caboolture

GanjiSmith
2019.08.14 09:45 386 0

Contents

일 소개

일의 종류 - 픽킹 & 팩킹

트롤리 픽킹 - 트롤리를 타고 다니면서 딸기 따시면 됩니다

팩킹 - 건물 내에서 퍼넷 포장을 하며 날씨의 영향을 거의 안받습니다!

근무시간 - 하루에 평균 6~8시간 일을

주급 : 첫 1주 후 매주 월요일 본인계좌로 입금됩니다! 
그 주에 일한 Pay Slip(급여 명세서)도 
같은 날 이메일로 발송해드립니다.
저희는 오피스에서 직접페이작업하구요 
연금 및 워크커버&택스 다 지급되는 합벅적으로 운영되는 회사입니다

# 출/퇴근 : 픽업비 $ 5
차량 소지자의 경우 픽업인원 맞춰드립니다!

세컨 서류 (오피스에 문의주세여)
1) Contract papers(고용 계약서)
2) Piecew0rk Agreement(능력제 고용 계약서)
3) Pay Summary(급여 요약 확인서)
4) Pay silp(급여 명세서)
5) 1263 Form(비자 신청서류)

Day-Off (쉬는 날)에도 세컨 일수 카운트 
해드리고 있습니다.
세컨 최대한 빨리 따도록 도와드립니다!

Second V1SA ,고용 계약서, 1263폼, 
능력제 고용 계약서, 페이슬립, 페이서머리, TFN 등 
워킹 홀리데이 관련 필수 서류들입니다 
걱정하지마십쇼 다 챙겨드립니다!

오시는 길(픽업), 서비스

* TFN신청, 핸드폰 개통, 통장 개설, 자동차 공증신청 등등 말씀하시면 다 도와드립니다!

* 브리즈번 공항, 카불쳐 역, 모레이필드 역, 또는 
가깝다 싶은 장소는 저희가 쉐어하우스까지
픽업해드립니다

#다른 궁금하신 점이나 좀더 자세한 질문들은 
아래의 제 연락처로 연락주시면
친절히 말씀드리겠습니다!! 
-------------------------------
Line : kjh9588
Kakao : kjh641
Phone : 0449-733-602
Email: hooktradinghire@gmail.com

Comment 0

There is no registered comment.
TITLE
Sun Admin 2019.11.11 193
Sun Admin 2019.08.09 744
Sun Admin 2018.02.15 1,929
jinxplay 2019.12.12 5
Kaal 2019.12.12 19
JeffKim 2019.12.11 16
kedron 2019.12.11 18
우리카지노 2019.12.11 59
Angel520 2019.12.11 21
cooldogz 2019.12.11 14
madhu 2019.12.11 66
matt 2019.12.11 30
Happytel 2019.12.11 34
TCMA 2019.12.10 118
jinxplay 2019.12.10 24
Panda83 2019.12.10 36
Panda83 2019.12.10 25
Panda83 2019.12.10 19
redcrane 2019.12.10 19
mycozy 2019.12.10 15
Mandy 2019.12.10 24
jinxplay 2019.12.10 20
Checkcheck 2019.12.10 23
Stephy 2019.12.09 37
Happytel 2019.12.09 36
jinxplay 2019.12.08 39
Ann123 2019.12.08 74
Ann123 2019.12.08 65
mycozy 2019.12.08 45
QABNE 2019.12.08 106
kedron 2019.12.08 34
Checkcheck 2019.12.08 44
amyford 2019.12.07 223
nekobus 2019.12.07 39
learn 2019.12.07 37
cooldogz 2019.12.07 32
Stephy 2019.12.07 57
MINJI 2019.12.06 51
Massage 2019.12.06 95
massage666 2019.12.05 69
matt 2019.12.05 68
ptzz 2019.12.05 110
info 2019.12.05 197
Happytel 2019.12.05 54
Danny 2019.12.05 60
massage666 2019.12.04 64
Cafe63 2019.12.04 112
learn 2019.12.04 91
Johnpj 2019.12.03 85
ts1000 2019.12.03 186
Stephy 2019.12.03 89
Happytel 2019.12.03 72
Trong28 2019.12.03 246
Thaifood 2019.12.02 150
massage888 2019.12.02 210
aspley 2019.12.02 84
CindyJoel 2019.12.02 113
cooldogz 2019.12.02 78
mycozy 2019.12.02 102
Stephy 2019.12.02 92
LilyLily 2019.12.02 80
Panda83 2019.12.01 113
Panda83 2019.12.01 90
Chux 2019.12.01 179
Ann123 2019.12.01 160
Choe bong 2019.12.01 81
Miyoung 2019.12.01 165
Trong28 2019.11.30 216
matt 2019.11.30 97
massage666 2019.11.30 81
nekobus 2019.11.30 85
Chux 2019.11.29 261
massage888 2019.11.29 91
massage888 2019.11.29 165
mycozy 2019.11.29 102
Angel88 2019.11.28 173
Stephy 2019.11.28 98
emmabne 2019.11.28 112
cooldogz 2019.11.27 107
massage666 2019.11.27 118
kedron 2019.11.27 116
aspley 2019.11.26 112
redcrane 2019.11.26 108
Stephy 2019.11.26 112
cooldogz 2019.11.26 110
amati2019 2019.11.26 147
ky 2019.11.26 133
KinCen 2019.11.25 351
jinxplay 2019.11.25 125
Take5 2019.11.25 159
주얼리 2019.11.25 97
Happytel 2019.11.25 116
Happytel 2019.11.25 69
mycozy 2019.11.25 119
LilyLily 2019.11.25 104
Cafecoombabah 2019.11.25 114
Cafecoombabah 2019.11.25 117
wanted 2019.11.24 534
massage888 2019.11.24 302
Kurt 2019.11.24 257