Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

HT여행사

★선샤인코스트 $59 #식사+간식포함+왕복픽업★

HT travel
2019.07.12 15:36 151 0

본문

가성비 갑으로 소문난 HT여행사의 [ 특별한 데이투어 ] ♡

브리즈번이 심심한 동네라고~~? 누가그래 ㅠ ㅠ

근교 여행지 이렇게 빵빵한데 !!!


#골코가기 지겨운사람

#뚜벅이라 선샤인은 쳐다도 안 본 사람

#데이투어로 가고싶었는데 너무 비싸서 안 간 사람


여기 다~~ 모이세용 !!!!

오직 8월 10일(토)에만 있는

HT여행사 선샤인코스트 데이투어 ♡

선착순 모집중이에요오~ ㅎ ㅎ


#왕복픽업+식사+음료+간식 포함

(여러분은 아무것도  챙겨오지 마세요!!)

(저희가 다 준비해갈거니까요 ♡ )

#물루라바 비치,몬트빌,이문디마켓,메리케언크로스 (전망 굳)

 선샤인코스트 4대장 다 방문할거에요!!!!


자세한 내용은 블로그를 확인해주세요:)

https://blog.naver.com/htedu123/221584015689


골코, 브리즈번이랑은 또 다른 분위기의

선샤인코스트를 만나러 우리 같이가요!!

자세한 예약문의는 아래 연락처로 부탁드려요 :)


07 3003 1771 (-) 

 한국에서 문의 070 7527 1771 
 호주에서 문의 0430 301 771

 카카오톡 문의 httravel http://pf.kakao.com/_KkISj/chat (링크 클릭하시면 바로 채팅방으로 넘어갈 수 있어요!) 


 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ht_travel 2017.07.06 151
ht_travel 2017.07.05 148
ht_travel 2016.09.28 144
ht_travel 2016.09.26 216
ht_travel 2016.09.26 143
ht_travel 2016.09.26 122
HT travel 2019.07.19 18
HT travel 2019.07.19 17
HT travel 2019.07.16 120
HT travel 2019.07.12 237
HT travel 2019.07.12 152
HT travel 2019.07.12 84
HT travel 2019.07.10 132
HT travel 2019.07.08 221
HT travel 2019.07.08 108
HT travel 2019.07.08 114
HT travel 2019.07.05 153
HT travel 2019.07.03 150
HT travel 2019.07.02 182
HT travel 2019.07.01 253
HT travel 2019.06.28 273
HT travel 2019.06.28 260
HT travel 2019.06.26 281
HT travel 2019.06.25 209
HT travel 2019.06.25 152
HT travel 2019.06.24 140
HT travel 2019.06.24 140
HT travel 2019.06.21 329
HT travel 2019.06.21 152
HT travel 2019.06.19 168
HT travel 2019.06.19 506
HT travel 2019.06.18 179
HT travel 2019.06.18 171
HT travel 2019.06.17 211
HT travel 2019.06.17 145
HT travel 2019.06.14 171
HT travel 2019.06.14 243
HT travel 2019.06.12 148
HT travel 2019.06.11 229
HT travel 2019.06.10 185
HT travel 2019.06.07 251
HT travel 2019.06.07 310
HT travel 2019.06.07 320
HT travel 2019.06.05 271
HT travel 2019.06.04 151
HT travel 2019.06.03 198
HT travel 2019.05.31 326
HT travel 2019.05.30 139
HT travel 2019.05.30 162
HT travel 2019.05.27 259
HT travel 2019.05.24 288
HT travel 2019.05.22 229
HT travel 2019.05.21 261
HT travel 2019.05.20 199
HT travel 2019.05.18 169
HT travel 2019.05.18 135
HT travel 2019.05.18 222
HT travel 2019.05.18 116
HT travel 2019.05.18 115
HT travel 2019.05.18 152
HT travel 2019.05.18 134
HT travel 2019.05.18 101
HT travel 2019.05.18 90
HT travel 2019.05.18 107
HT travel 2019.05.18 100
HT travel 2019.05.18 117
HT travel 2019.05.18 117
HT travel 2019.05.18 106
HT travel 2019.05.18 89
HT travel 2019.05.18 195
HT travel 2019.05.18 102
HT travel 2019.05.18 90
HT travel 2019.05.18 113
HT travel 2019.05.18 86
HT travel 2019.05.18 85
HT travel 2019.05.18 121
HT travel 2019.05.18 102
HT travel 2019.05.18 100
HT travel 2019.05.18 84
HT travel 2019.05.18 82
HT travel 2019.05.18 110
HT travel 2019.05.18 97
HT travel 2019.05.18 77
HT travel 2019.05.18 75
HT travel 2019.05.18 113
HT travel 2019.05.18 82
HT travel 2019.05.18 87
HT travel 2019.05.18 80
HT travel 2019.05.18 86
HT travel 2019.05.18 80
HT travel 2019.05.18 78
HT travel 2019.05.18 76
HT travel 2019.05.18 83
HT travel 2019.05.18 101
HT travel 2019.05.18 88
HT travel 2019.05.18 73
HT travel 2019.05.18 80
HT travel 2019.05.18 77
HT travel 2019.05.18 90
HT travel 2019.05.18 89