Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

P&C TAX

  • P&C TAX

호주워킹홀리데이 세금환급 (예상 텍스리턴금액) 계산방법

PNCTAX
2019.05.24 14:43 1,347 0

본문

안녕하세요 피앤씨텍스입니다.


2017년에 바뀐 호주 세법으로 인하여 워킹홀리데이비자 분들은 세금환급 금액이 줄어들게 되었다는 사실을 알고계신가요?


이전 호주 세법으로 하자면 거주자 기준으로 소득이 20542불 미만이었을 경우 세금이 100% 환급이 되었다면 지금은 바뀐 세법으로 인해

세금환급 금액이 조금 다른 방법으로 산정이 됩니다.


조금더 자세한 내용과 계산방법을 이해하기 쉽게 저희 블로그에 설명을 해두었으니 자세한 내용은 저희 블로그를 통해서 참고해주시길 바랄께요~


▶▶▶클릭!! 호주세금환급 :: 호주워킹홀리데이 세금환급 계산방법 ◀◀◀ 

 

피앤씨택스 무료상담 카톡아이디 pnctax

호주 오피스 07 3142 5244
호주모바일 0434 559 061
한국에서 070 4806 6621
홈페이지 www.pnctax.net
주소 Suite 2F Level 2, 144 Adelaide St Brisbane QLD 4000
블로그 https://blog.naver.com/pnctax
페북 https://www.facebook.com/pnctax/
선브리즈번 http://sunbrisbane.com/libr/libr.php?id=PC_Tax
 

 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
  • P&C TAX
제목
PNCTAX 2019.07.30 645
PNCTAX 2019.07.23 930
PNCTAX 2019.07.23 902
PNCTAX 2019.07.11 755
PNCTAX 2019.07.04 1,452
PNCTAX 2019.07.03 1,078
PNCTAX 2019.06.30 692
PNCTAX 2019.06.30 896
PNCTAX 2019.06.30 727
PNCTAX 2019.06.30 397
PNCTAX 2019.06.07 594
PNCTAX 2019.05.24 638
PNCTAX 2019.05.24 1,909
PNCTAX 2019.05.24 1,348
PNCTAX 2019.05.16 493
PNCTAX 2019.05.16 581
PNCTAX 2019.05.16 372
PNCTAX 2019.05.16 353
PNCTAX 2019.05.16 279
PNCTAX 2019.05.16 383
PNCTAX 2019.05.16 253
PNCTAX 2019.05.16 333
PNCTAX 2019.05.16 478
PNCTAX 2019.05.16 268
PNCTAX 2019.05.16 262
PNCTAX 2019.05.16 259
PNCTAX 2019.05.16 285
PNCTAX 2019.05.16 254
PNCTAX 2019.05.16 310
PNCTAX 2019.05.16 257
PNCTAX 2019.05.16 451
PNCTAX 2019.05.16 287
PNCTAX 2019.05.16 452
PNCTAX 2019.05.16 238
PNCTAX 2019.05.16 260
PNCTAX 2019.05.16 200
PNCTAX 2019.05.16 251
PNCTAX 2019.05.16 230
PNCTAX 2019.05.16 235
PNCTAX 2019.05.16 275
PNCTAX 2019.05.16 282
PNCTAX 2019.05.16 267
PNCTAX 2019.05.16 244
PNCTAX 2019.05.16 347
PNCTAX 2019.05.16 353
PNCTAX 2019.05.16 359
PNCTAX 2019.05.16 323
PNCTAX 2019.05.16 203
PNCTAX 2019.05.16 253
PNCTAX 2019.05.16 166
PNCTAX 2019.05.16 242
PNCTAX 2019.05.16 248
PNCTAX 2019.05.16 237