Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

P&C TAX

  • P&C TAX

호주워킹홀리데이 세금환급 (예상 텍스리턴금액) 계산방법

PNCTAX
2019.05.24 14:43 1,058 0

본문

안녕하세요 피앤씨텍스입니다.


2017년에 바뀐 호주 세법으로 인하여 워킹홀리데이비자 분들은 세금환급 금액이 줄어들게 되었다는 사실을 알고계신가요?


이전 호주 세법으로 하자면 거주자 기준으로 소득이 20542불 미만이었을 경우 세금이 100% 환급이 되었다면 지금은 바뀐 세법으로 인해

세금환급 금액이 조금 다른 방법으로 산정이 됩니다.


조금더 자세한 내용과 계산방법을 이해하기 쉽게 저희 블로그에 설명을 해두었으니 자세한 내용은 저희 블로그를 통해서 참고해주시길 바랄께요~


▶▶▶클릭!! 호주세금환급 :: 호주워킹홀리데이 세금환급 계산방법 ◀◀◀ 

 

피앤씨택스 무료상담 카톡아이디 pnctax

호주 오피스 07 3142 5244
호주모바일 0434 559 061
한국에서 070 4806 6621
홈페이지 www.pnctax.net
주소 Suite 2F Level 2, 144 Adelaide St Brisbane QLD 4000
블로그 https://blog.naver.com/pnctax
페북 https://www.facebook.com/pnctax/
선브리즈번 http://sunbrisbane.com/libr/libr.php?id=PC_Tax
 

 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
  • P&C TAX
제목
PNCTAX 2019.07.30 333
PNCTAX 2019.07.23 603
PNCTAX 2019.07.23 506
PNCTAX 2019.07.11 545
PNCTAX 2019.07.04 1,147
PNCTAX 2019.07.03 795
PNCTAX 2019.06.30 692
PNCTAX 2019.06.30 713
PNCTAX 2019.06.30 573
PNCTAX 2019.06.30 280
PNCTAX 2019.06.07 457
PNCTAX 2019.05.24 517
PNCTAX 2019.05.24 1,563
PNCTAX 2019.05.24 1,059
PNCTAX 2019.05.16 383
PNCTAX 2019.05.16 434
PNCTAX 2019.05.16 281
PNCTAX 2019.05.16 240
PNCTAX 2019.05.16 200
PNCTAX 2019.05.16 255
PNCTAX 2019.05.16 162
PNCTAX 2019.05.16 235
PNCTAX 2019.05.16 357
PNCTAX 2019.05.16 174
PNCTAX 2019.05.16 175
PNCTAX 2019.05.16 178
PNCTAX 2019.05.16 187
PNCTAX 2019.05.16 168
PNCTAX 2019.05.16 216
PNCTAX 2019.05.16 170
PNCTAX 2019.05.16 330
PNCTAX 2019.05.16 206
PNCTAX 2019.05.16 313
PNCTAX 2019.05.16 153
PNCTAX 2019.05.16 179
PNCTAX 2019.05.16 127
PNCTAX 2019.05.16 163
PNCTAX 2019.05.16 151
PNCTAX 2019.05.16 147
PNCTAX 2019.05.16 180
PNCTAX 2019.05.16 191
PNCTAX 2019.05.16 182
PNCTAX 2019.05.16 161
PNCTAX 2019.05.16 246
PNCTAX 2019.05.16 224
PNCTAX 2019.05.16 246
PNCTAX 2019.05.16 211
PNCTAX 2019.05.16 140
PNCTAX 2019.05.16 173
PNCTAX 2019.05.16 118
PNCTAX 2019.05.16 178
PNCTAX 2019.05.16 170
PNCTAX 2019.05.16 170